Vrienden van Assendorp

Nieuws

Nieuws van de VvA

De VvA denkt op dit moment mee aan de volgende projecten:

- Terrein Ziekenhuis De Wezenlanden

De sloop van het voormalige Weezenlanden-ziekenhuis is geruime tijd aan de gang en vordert zichtbaar snel. Hele blokken bebouwing zijn verdwenen in de grijpers van de sloopmachines. Projectontwikkelaar NovaForm gaat op het terrein nieuwbouwwoningen bouwen. Het gebied wordt door de nieuwe eigenaar herontwikkeld voor woningbouw in een mix van sociale huur, middeldure huur en vrije sector koopwoningen. Bij de sloop van het leegstaande ziekenhuis De Weezenlanden worden scharen gebruikt. Als het ware chirurgisch worden de betonnen kolossen van boven naar beneden losgeknipt en afgevoerd. Het kunstwerk 'de barmhartige Samaritaan' aan de gevel van voormalig ziekenhuis De Weezenlanden gaat niet verloren. Wat er met het kunstwerk gaat gebeuren is nog onbekend.

- Spoorzone

Het college van B&W heeft 9 februari 2016 ingestemd met de wensen en beoordelingscriteria voor het ontwerp van de nieuwe busbrug in het stationsgebied. Deze vormen samen met het in maart 2015 vastgestelde programma van eisen en het kwaliteitsboek Spoorzone het uitgangspunt voor de marktpartijen die aan de aanbesteding meedoen.

De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met partners NS, ProRail en DC Vastgoed (eigenaar van het voormalig postsorteergebouw aan de Westerlaan) gewerkt aan de voorbereiding van de aanbestedingprocedure, die in het voorjaar van 2016 van start gaat. Bij het opstellen van de wensen en beoordelingscriteria zijn ook de waardevolle ideen meegenomen uit de inspiratiesessie met de stad op 2 december 2015.

De volgende wensen voor de vormgeving van de brug zijn: De busbrug loopt volgens een vloeiende lijn en heeft een elan dat past binnen het stedelijk landschap; Er is aandacht besteed aan het zicht op de brug vanuit de omgeving; De verschillende onderdelen van de brug vormen een harmonieus geheel; Reizigers in de bus hebben uitzicht op de omgeving: het spoor en de stad.

Meer informatie is te vinden op de website www.zwolle.nl/spoorzone.

De gemeente heeft in overleg met ProRail gekozen voor de aanbestedingsvorm 'Design, Construct & Maintain' (DCM). Dit betekent dat ontwerp, bouw en onderhoud van de busbrug opgenomen worden in n contract.

Na zorgvuldige afweging van nut, noodzaak en beheersmatige risico's heeft het college van B&W besloten geen looproute over de brug mee te nemen in de aanbesteding. De commissie die de aanbiedingen beoordeelt bestaat uit de Spoorbouwmeester, een vertegenwoordiger van Het Oversticht, twee bewoners, en een stedebouwkundige van de gemeente.

Planning: De aanbesteding vindt in het tweede en begin van het derde kwartaal van 2016 plaats. De planning van de bouw is nog niet definitief. Deze is mede afhankelijk van de werkzaamheden van het project Zwolle Spoort (ProRail) en de planning van buitendienststellingen van de NS. De eerste bussen zullen naar verwachting in het najaar van 2018 over de nieuwe busbrug rijden.

Er is een vijftal wensen geformuleerd:

1. Een busbrug met een vloeiende lijn met stadslandschappelijk elan.

2. Een ontwerp van de busbrug waarin duidelijk aandacht is besteed aan het zicht vanuit de omgeving.

3. Een duidelijk en consequent doorgevoerde visie op de stadslandschappelijke inpassing in de context.

4. Een ontwerp waarin duidelijk aandacht is besteed aan de integratie van subsystemen in het ontwerp, in lijn met de visie op het ontwerp.

5. Een busbrug met uitzicht op de omgeving voor de reizigers in de bus.

- Moskee aan het Assendorperplein